Sam Houston School - Blue mask with Orange Vinyl SH

School spirit mask