Sam Houston School - Orange mask with Blue Vinyl SH

School spirit mask